Συνταξιοδοτικό- Εξαγορά χρόνου στρατιωτικής θητείας

27 Οκτωβρίου, 2014

Συνταξιοδοτικό- Εξαγορά χρόνου στρατιωτικής θητείας

Πληθώρα ευνοϊκών διατάξεων για υπαλλήλους του δημοσίου, ισχύουν, αρκεί να προσέξετε και να υπαχθείτε στην ορθή νομοθετική ρύθμιση!!

Ειδικότερα αναφέρεται ότι για τους εργαζομένους που προσελήφθησαν στο Δημόσιο μετά την 1η Ιανουαρίου 1983, συνυπολογίζεται ο χρόνος δημόσιας υπηρεσίας, ο χρόνος στρατιωτικής θητείας και ο χρόνος ασφάλισης σε οποιοδήποτε Ταμείο πριν από το Δημόσιο για τη συμπλήρωση της 25ετίας, ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναγνώριση αυτή μπορεί να υπολογιστεί τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση της σύνταξης.

Η αναγνώριση της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, ειδικότερα, συντελείται με δυο διαφορετικούς τρόπους: (περισσότερα…)

Δήμος Ορεστιάδας – Δημοτικές εκλογές 2014

8 Μαΐου, 2014

Δημοτικές Εκλογές 2014

Δήμος Ορεστιάδας

-Σύμφωνα με τη με αρ. 14587/15-4-2014 ορίστηκε ο αριθμός δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας με βάση τον πληθυσμό της. Στην περίπτωση του Δήμου μας ισχύει:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΥΣΣΑΣ   6 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΠΡΙΝΟΥ       2 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ   20 ΔΗΜΟΤΙ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ       5 ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 

– Κατανομή εδρών δημοτικού συμβουλίου σε περίπτωση ανάδειξης επιτυχόντος συνδυασμού από την πρώτη Κυριακή

(περισσότερα…)

Νέες Ρυθμίσεις- Ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο

29 Ιανουαρίου, 2014

Νέες Ρυθμίσεις- Ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο

Στην προσπάθεια να εισπραχθούν χρήματα από τα αρμόδια επιτελεία του Υπουργείου Οικονομικών της χώρας μας, ποινικοποιούνται όλο και περισσότερες παραβάσεις των πολιτών. Ειδικότερα δυνάμει του ν. 1882/1990, όπως βέβαια τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, έχουν θεσπιστεί, ως διαρκή και επομένως ως συνεχή αυτόφωρα  αδικήματα όπως αυτό της  μη καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο και της φοροδιαφυγής (- Με την παράλειψη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος, – Για μη απόδοση ή ανακριβή απόδοση ΦΠΑ και λοιπών παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων τελών και εισφορών.
Ειδικότερα βαριές ποινές περιμένουν για τους οφειλέτες που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Ελληνικό Δημόσιο, ανεξαρτήτου αιτίας. Πιο συγκεκριμένα, όσο αφορά στα ληξιπρόθεσμα χρέη, έχουν μεταβληθεί οι επαπειλούμενες ποινές και φυσικά έχουν αυξηθεί ως εξής: (περισσότερα…)

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Ο νέος νόμος 4161/2013

12 Σεπτεμβρίου, 2013

 

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Ο νέος νόμος 4161/2013

Ο ν. 4161/2013, ο οποίος ουσιαστικά συμπληρώνει το προγενέστερο νομοθέτημα 3869/2010, επιφέρει μεταβολές στη διαδικασία υπαγωγής των υπερχρεωμένων νοικοκυριών κυρίως στο προδικαστικό στάδιο αυτής. Ειδικότερα ο εξωδικαστικός συμβιβασμός με τα πιστωτικά ιδρύματα ως υποχρεωτικό προστάδιο για την υπαγωγή των οφειλετών στο νόμο είναι πλέον παρελθόν, ενώ εισάγεται, δυνητικά, ο νέος θεσμός της διαμεσολάβησης, ο οποίος περιορίζει την ιδιωτική αυτονομία και η διευθέτηση διεξάγεται μεν μεταξύ των μερών αλλά ενώπιον διαπιστευμένου διαμεσολαβητή. Οι τροποποιήσεις αυτές στοχεύουν στην ταχύτερη αναζήτηση συμβιβασμού και τελικής διευθέτησης των χρεών. Σύμφωνα με το νέο νόμο οι αιτούντες έχουν το δικαίωμα να καταβάλλουν δόσεις στα πιστωτικά ιδρύματα από την έναρξη της διαδικασίας, ήτοι αμέσως με την κατάθεση της αίτησής τους και δεν χρειάζεται να αναμένουν την έκδοση οριστικής απόφασης. (περισσότερα…)

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

17 Απριλίου, 2013

Αναμένονται ρυθμίσεις για το νόμο περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Τι ισχύει όμως μέχρι σήμερα

 

Ο νόμος 3869/2010, μετά και τις διατάξεις νόμων που επέφεραν τροποποιήσεις στον αρχικό, στόχο έχει, τουλάχιστο σε θεωρητικό επίπεδο, την αντιμετώπιση της υπερχρέωσης φυσικών προσώπων, τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Ιδιαίτερα σύνηθες στις μέρες μας, το φαινόμενο των νέων ανέργων, οι οποίοι αντικειμενικά και αποδεδειγμένα αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις και καταφεύγουν στις ρυθμίσεις των διατάξεων για υπερχρεωμένα νοικοκυριά, εφόσον βέβαια πληρούν τις προβλεπόμενες εκ του νόμου προϋποθέσεις. (περισσότερα…)

Απρόοπτη μεταβολή συνθηκών – Άρθρο 388 ΑΚ και Εμπορική Μίσθωση

11 Φεβρουαρίου, 2013

Η παραπάνω διάταξη θεωρείται μία από τις πιο ρηξικέλευθες διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Σχετίζεται άμεσα με αυτό που οι νομικοί αποκαλούν θεωρία ανατροπής του δικαιοπρακτικού θεμελίου στις συμβάσεις, σύμφωνα με την οποία είναι δυνατό μετά τη σύναψη μιας σύμβασης να επέλθει ανατροπή γεγονότων, στα οποία είτε ο ένας είτε και οι δυο συμβαλλόμενοι δίνουν τόση σημασία, ώστε να καθίσταται άνευ νοήματος η δέσμευση που είχαν αναλάβει με την αρχική σύμβαση. Προϋποθέσεις εφαρμογής του ανωτέρω άρθρου είναι η ύπαρξη αμφοτεροβαρούς σύμβασης, η μεταγενέστερη μεταβολή συνθηκών (π.χ.  νομισματική σταθερότητα), η έκτακτη και απρόβλεπτη μεταβολή των συνθηκών και τελικά η υπέρμετρα επαχθής παροχή. Η διάταξη 388 ΑΚ ουσιαστικά αποτελεί εξειδίκευση της διάταξης 288 ΑΚ. Επομένως, η τροποποίηση ή η λύση μιας σύμβασης μπορούν να επέλθουν και κατ’ εφαρμογή της 288 ΑΚ, όταν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 388 ΑΚ (927/1982 ΑΠ). (περισσότερα…)

Ομαδικές Απολύσεις

16 Ιανουαρίου, 2013

Ομαδικές Απολύσεις! Ομαδική ανέχεια!

 

Η οικονομική κρίση χτυπάει όλο και περισσότερες  ελληνικές επιχειρήσεις και αναγκάζει τους εργοδότες να προβαίνουν σε περικοπές, είτε αυτές αφορούν μειώσεις μισθών είτε απόλυση εργαζομένων. Η κοινωνική ανισορροπία που ακολουθεί, λόγω της ανεργίας, έρχεται να προστεθεί στην οικονομική ανέχεια, και τα προβλήματα χιλιάδων συνανθρώπων μας καθημερινά διογκώνονται. Το εργατικό δίκαιο και τα προβλήματα που απορρέουν από την έλλειψη εργασίας παίρνουν συλλογική διάσταση. Λόγω της παγκόσμιας αυτής κρίσης, έρχεται στο προσκήνιο η κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την προστασία των εργαζομένων και κυρίως τις ομαδικές απολύσεις, οι οποίες είναι πλέον καθημερινότητα. (περισσότερα…)

ΧΑΡΑΤΣΙ …. ή όχι;

16 Ιανουαρίου, 2013

ΧΑΡΑΤΣΙ …. ή όχι;

Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του νόμου 4021/2011, επιβλήθηκε Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.). Κατά το άρθρο αυτό λοιπόν « 1. Για επιτακτικούς λόγους εθνικού συμφέροντος που συνίστανται στην άμεση μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, επιβάλλεται ειδικό τέλος υπέρ του Δημοσίου στις ηλεκτροδοτούμενες για οικιστική ή εμπορική χρήση δομημένες επιφάνειες των ακινήτων που υπάγονται κατά τη 17η Σεπτεμβρίου κάθε έτους στο τέλος ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α` 62) σύμφωνα με τις επόμενες διατάξεις του παρόντος άρθρου. (περισσότερα…)

ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

12 Δεκεμβρίου, 2012

ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ…
Η μετανάστευση αποτελεί βασική παράμετρος της παγκοσμιοποίησης. Η ελευθερία κίνησης των ατόμων προστατεύεται στο πλαίσιο του συστήματος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ( ΟΗΕ ). Επίσης, πέρα από την ελευθερία κίνησης κατοχυρώνεται με Σύμβαση η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων μεταναστών, γεγονός που αποδεικνύει το μεγάλο βαθμό μετακίνησης ανθρώπων μεταξύ διαφορετικών κρατών και υπογραμμίζει την ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων τους. (περισσότερα…)

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

12 Δεκεμβρίου, 2012

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Υπαγωγή στο ν. 3869/2010. Προϋποθέσεις. Απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού και υπεύθυνης δήλωσης του αιτούντος για την ορθότητα και πληρότητα των ισχυρισμών του. Προθεσμία δύο μηνών από την κατάθεση της αίτησης για να καταθέσουν οι πιστωτές τις έγγραφες παρατηρήσεις τους. Άπρακτη πάροδος της προθεσμίας αυτής. Τεκμαιρόμενη συναίνεση του πιστωτή, προς τον οποίο η οφειλή ανέρχεται σε ποσοστό άνω του 50% της συνολικής οφειλής. Υποκατάσταση της ελλείπουσας συναίνεσης των λοιπών πιστωτών. Δικαστικός συμβιβασμός και επικύρωση του προτεινόμενου σχεδίου.

Αριθμός 5/2011 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Εκούσια δικαιοδοσία (περισσότερα…)

Page 1 of 212»
eXTReMe Tracker