espa

Νέες Ρυθμίσεις- Ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο

Νέες Ρυθμίσεις- Ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο

Στην προσπάθεια να εισπραχθούν χρήματα από τα αρμόδια επιτελεία του Υπουργείου Οικονομικών της χώρας μας, ποινικοποιούνται όλο και περισσότερες παραβάσεις των πολιτών. Ειδικότερα δυνάμει του ν. 1882/1990, όπως βέβαια τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, έχουν θεσπιστεί, ως διαρκή και επομένως ως συνεχή αυτόφωρα  αδικήματα όπως αυτό της  μη καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο και της φοροδιαφυγής (- Με την παράλειψη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος, – Για μη απόδοση ή ανακριβή απόδοση ΦΠΑ και λοιπών παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων τελών και εισφορών.
Ειδικότερα βαριές ποινές περιμένουν για τους οφειλέτες που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Ελληνικό Δημόσιο, ανεξαρτήτου αιτίας. Πιο συγκεκριμένα, όσο αφορά στα ληξιπρόθεσμα χρέη, έχουν μεταβληθεί οι επαπειλούμενες ποινές και φυσικά έχουν αυξηθεί ως εξής:

– Χρέη από 5.000-10.000 ευρώ, φυλάκιση έως 1 έτος (προηγουμένως δεν υπήρχε).
– Χρέη πάνω από 10.000 -50.000 ευρώ, φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών (προηγουμένως φυλάκιση τουλάχιστον 4 μηνών).
– Χρέη πάνω από 50.000-150.000 ευρώ, φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους (προηγουμένως φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών).
– Χρέη πάνω από 150.000 ευρώ, φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών (προηγουμένως φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους).

Βέβαια καθίσταται αυτονόητο ότι όταν το ποσό εξοφληθεί μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, σε οποιονδήποτε βαθμό, η πράξη συνήθως κρίνεται ατιμώρητη.

Η ποινική δίωξη ασκείται με αίτηση του προϊσταμένου της ΔΟΥ ή του τελωνείου με πίνακα χρεών προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας τους.

 

Όσο αφορά στα αδικήματα της φοροδιαφυγής , όταν τα ποσά της μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης φόρου εισοδήματος, είναι πάνω από 150.000 ευρώ, επιβάλλεται κάθειρξη από 5-20 χρόνια (προηγουμένως η ποινή ήταν κάθειρξη μέχρι 10 χρόνια).

Έτσι πλέον οι επιβαλλόμενες ποινές για τη φορολογία εισοδήματος έχουν αυξηθεί και υφίστανται ως εξής:
– Πάνω από 15.000-150.000 ευρώ, ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 1 έτους (όπως ήταν προηγουμένως).
– Πάνω από 150.000 ευρώ, κάθειρξη από 5-20 χρόνια (προηγουμένως ήταν κάθειρξη μέχρι 10 χρόνια).

Όσο αφορά στα αδικήματα ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων , όταν  τα ποσά της μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης του ΦΠΑ, των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών και εισφορών είναι πάνω από 75.000 ευρώ, επιβάλλεται κάθειρξη από 5-20 χρόνια (προηγουμένως η ποινή ήταν κάθειρξη μέχρι 10 χρόνια).

Έτσι πλέον οι επιβαλλόμενες ποινές για τον ΦΠΑ, παρακρατούμενοι φόροι έχουν ως εξής:
– Από 1-3.000 ευρώ, φυλάκιση τουλάχιστον 10 ημερών (όπως ήταν προηγουμένως).
– Πάνω από 3.000-75.000 ευρώ, φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους (όπως ήταν προηγουμένως).
– Πάνω από 75.000 ευρώ, κάθειρξη από 5-20 χρόνια (προηγουμένως κάθειρξη μέχρι 10 χρόνια).

Στην έντονη αυτή νομοπαραγωγική- εισπρακτική διαδικασία έρχεται να προστεθεί και η ρύθμιση του νόμου  3943/2011, σύμφωνα με το α. 9 του οποίου, τα στοιχεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο δημοσιοποιούνται σε δικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, πράγμα το οποίο οδηγεί σε διαφάνεια των διαδικασιών.

Η προσπάθεια των οφειλετών για ρυθμίσεις κορυφώνεται, ως αντιστάθμισμα στις συνεχείς συλλήψεις. Όσο αφορά στη ρύθμιση που μπορεί να υπαχθεί κάποιος, θα πρέπει να πληροί προυποθέσεις. Ειδικότερα θα πρέπει  α) να αποδείξει ότι δεν μπορεί να εξοφλήσετε τα ληξιπρόθεσμα χρέη του αυτή τη στιγμή αλλά ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στην εξόφληση των μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης που ζητά.

β) να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας.

γ) να έχει εξοφλήσει όλες τις οφειλές  για τις οποίες η ημερομηνία καταβολής λήγει από την 1η-1-2013 και μετά, με εξαίρεση αυτές που βεβαιώθηκαν μέχρι τις 31-12-2012.

δ) ταυτόχρονα με την αίτηση πρέπει να δηλώσει, με υπεύθυνη δήλωση, το ετήσιο εισόδημά του, τις επενδύσεις και τις συμμετοχές  σε κάθε μορφής επιχείρηση, τους αριθμούς των τραπεζικών  λογαριασμών (IBAN), τα οχήματα των οποίων έχει την κυριότητα, τα ακίνητα επί των οποίων έχει εμπράγματα δικαιώματα, τις  απαιτήσεις  από τρίτους, καθώς και πληροφορίες που θα περιλαμβάνουν οφειλές  σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και άλλες πάγιες υποχρεώσεις  προς τρίτους.  

 

Εάν η βασική οφειλή  είναι μεγαλύτερη των 75.000 ευρώ, πρέπει να προσκομιστεί επιπλέον βεβαίωση, από ορκωτό ελεγκτή ή λογιστή ή δικηγόρο, η οποία θα αναφέρει ότι τα οικονομικά στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής καθώς και τη βιωσιμότητα του διακανονισμού είναι ορθά.

Ο τρόπος αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών μπορεί γενικά να συνοψιστεί στα παρακάτω: 

α) εφάπαξ, μέχρι τις 30-6-2013, με απαλλαγή από το 50% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,  β) μέχρι και σε 12 μηνιαίες δόσεις, δηλαδή μέχρι τις 30-6-2014, με απαλλαγή από το 40% των προσαυξήσεων, γ) μέχρι και σε 24 μηνιαίες δόσεις, δηλαδή μέχρι τις 30-6-2015, με απαλλαγή από το 35% των προσαυξήσεων, δ) μέχρι και σε 36 μηνιαίες δόσεις, δηλαδή μέχρι τις 30-6-2016, με απαλλαγή από το 30% των προσαυξήσεων, ε) μέχρι και σε 48 μηνιαίες δόσεις, δηλαδή μέχρι τις 30-6-2017, με απαλλαγή από το 25% των προσαυξήσεων, στ) σε 49 έως και 100 μηνιαίες δόσεις, δηλαδή μέχρι και τις 30-10-2021, χωρίς καμία απαλλαγή από προσαυξήσεις, εφόσον δεν είστε επιχειρηματίας, επιτηδευματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας. Στην περίπτωση αυτή, αν το ποσό της βασικής οφειλής σας είναι μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ, θα πρέπει να λάβετε την έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας (της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου). Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να προσκομίσετε  στην υπηρεσία αυτή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι δεν μπορείτε να εξοφλήσετε τα χρέη σας σε λιγότερες από 49 μηνιαίες δόσεις, αλλά ότι μπορείτε να ανταποκριθείτε σε ρύθμιση με μεγαλύτερο αριθμό δόσεων.

 

Η αίτηση για υπαγωγή σε ρύθμιση πρέπει να υποβληθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, που έχει δημιουργηθεί από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, στην ιστοσελίδα της, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsis.gr.

(Πηγή: Νομοθεσία Nomos, money-money.gr)