espa

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Υπαγωγή στο ν. 3869/2010. Προϋποθέσεις. Απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού και υπεύθυνης δήλωσης του αιτούντος για την ορθότητα και πληρότητα των ισχυρισμών του. Προθεσμία δύο μηνών από την κατάθεση της αίτησης για να καταθέσουν οι πιστωτές τις έγγραφες παρατηρήσεις τους. Άπρακτη πάροδος της προθεσμίας αυτής. Τεκμαιρόμενη συναίνεση του πιστωτή, προς τον οποίο η οφειλή ανέρχεται σε ποσοστό άνω του 50% της συνολικής οφειλής. Υποκατάσταση της ελλείπουσας συναίνεσης των λοιπών πιστωτών. Δικαστικός συμβιβασμός και επικύρωση του προτεινόμενου σχεδίου.

Αριθμός 5/2011 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Εκούσια δικαιοδοσία

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ροδοθέα Τσομπανάκη, που ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 83/2011 πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Ροδόπης.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στην Κομοτηνή, στις 19 Σεπτεμβρίου 2011, με τη σύμπραξη και της Γραμματέως Ανδρονίκης Σεργιαννίδου, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: ………………του …………….., κατοίκου Κομοτηνής, οδός……………… αρ………., η οποία εμφανίστηκε με τους πληρεξούσιους δικηγόρους της …., που κατέθεσαν στην έδρα έγγραφο σημείωμα προτάσεων.

ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΩΝ: 1) Εταιρείας με την επωνυμία «……………. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ……………..κι εκπροσωπείται νόμιμα, νόμιμος εκπρόσωπος της οποίας δεν εμφανίσθηκε, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, 2) Εταιρείας με την επωνυμία «…………….», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ………. …………. κι εκπροσωπείται νόμιμα και στη δίκη εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της, η οποία κατέθεσε στην έδρα έγγραφο σημείωμα προτάσεων, 3) Εταιρείας με την επωνυμία «……………………………….», που εδρεύει στην ………. Αττικής, ……….χλμ της ………… Οδού, …………………..κι εκπροσωπείται νόμιμα και στη δίκη εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της , ο οποίος κατέθεσε στην έδρα έγγραφο σημείωμα προτάσεων, 4) Εταιρείας με την επωνυμία «…………..ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ……………κι εκπροσωπείται νόμιμα και στη δίκη εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της, ο οποίος κατέθεσε στην έδρα έγγραφο σημείωμα προτάσεων, και 5) Εταιρείας με την επωνυμία «…………… ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ……………….. αρ. 23 κι εκπροσωπείται νόμιμα, νόμιμος εκπρόσωπος της οποίας δεν εμφανίσθηκε, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Η αιτούσα, δια της πρώτης των πληρεξουσίων δικηγόρων της, κατέθεσε ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου την από 24.03.2011 (με αριθμό κατάθεσης Ε3/30.04.2011) αίτηση ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένου προσώπου, για τη συζήτηση της οποίας ορίσθηκε δικάσιμος η παραπάνω αναφερόμενη.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, που εκφωνήθηκε στη σειρά της από το πινάκιο (αρ. πιν. 1) της εκουσίας δικαιοδοσίας, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της αιτούσας ανέπτυξαν και προφορικά την αίτηση, αναφερόμενοι και στο έγγραφο σημείωμα προτάσεων που κατέθεσαν στην έδρα, προσκόμισαν τα έγγραφα που επικαλούνται σ΄ αυτό και ζήτησαν να γίνει δεκτή η αίτηση.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των παρισταμένων μετεχουσών στη δίκη εταιρειών, οι οποίες κατέστησαν διάδικοι μετά νόμιμη κλήτευσή τους (άρθρα 5§1 ν. 3869/2010 και αναλογική εφαρμογή άρθρου 748§3 του Κ.Πολ.Δ.), ανέπτυξαν και προφορικά τους ισχυρισμούς τους, αναφερόμενοι στα έγγραφα σημειώματα προτάσεων που κατέθεσαν στην έδρα, προσκόμισαν τα έγγραφα που επικαλούνται σ΄ αυτά και ζήτησαν την απόρριψη της αίτησης.

Ακολούθησε η συζήτηση, όπως σημειώνεται στα πρακτικά. Η Ειρηνοδίκης επιφυλάχθηκε, κατά την επ΄ακροατηρίω συζήτηση, ν΄αποφασίσει.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ – ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η πρώτη και η πέμπτη των μετεχουσών στη δίκη πιστωτριών κλητεύθηκαν νομότυπα και εμπρόθεσμα, όπως προκύπτει από τις υπ΄ αριθμ. 2712Β΄/19.04.2011 και 2708Β΄/19.04.2011 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Σωκράτη Παπουλίδη κι, επειδή, παρότι κατέστησαν διάδικοι μετά νόμιμη κλήτευσή τους (άρθρα 5§1 ν. 3869/2010 και αναλογική εφαρμογή άρθρου 748§3 του Κ.Πολ.Δ.), δεν παραστάθηκαν κατά την εκφώνηση της υπόθεσης στη σειρά της στο σχετικό πινάκιο (αρ. πιν. 1), η συζήτηση πρέπει να προχωρήσει σαν αυτές να είχαν εμφανισθεί (άρθρο 754§2 του Κ.Πολ.Δ.), χωρίς ορισμό σχετικού παραβόλου για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας, η οποία δεν προβλέπεται εν προκειμένω (άρθρο 14 ν.3869/2010).

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4§5 και 5 του ν.3869/2010, όπως η δεύτερη ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 85§3 του ν.3996/2011: «Με την υποβολή της αίτησης ανοίγει στο αρμόδιο δικαστήριο φάκελος του οφειλέτη στον οποίο τοποθετούνται με μέριμνα της γραμματείας του όλα τα έγγραφα και στοιχεία της υπόθεσης. Ο οφειλέτης το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης επιδίδει στους πιστωτές αντίγραφο αίτησης με ορισμό δικασίμου για τη συζήτησή της με πρόσκληση να υποβάλλουν στη γραμματεία του δικαστηρίου εγγράφως τις παρατηρήσεις και να δηλώσουν αν συμφωνούν με το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης. Οι πιστωτές μπορούν να λάβουν γνώση όλων των στοιχείων που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του προηγούμενου άρθρου. Οι πιο πάνω πιστωτές μπορούν, με έγγραφο τους που κατατίθεται στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου να προτείνουν τροποποιήσεις του σχεδίου.

Με την πάροδο της προθεσμίας αυτής άπρακτης, τεκμαίρεται ότι ο πιστωτής συμφωνεί με το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών. Στην πρόσκληση γίνεται μνεία για τη συνέπεια αυτή». Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 7§§3, 4 του ν.3869/2010, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 85§3 του ν.3996/2011 ορίζεται ότι «Αν συγκατατίθενται στο σχέδιο πιστωτές με απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού ποσού των απαιτήσεων, στους οποίους περιλαμβάνονται σε κάθε περίπτωση το σύνολο των πιστωτών με εμπραγμάτως εξασφαλιζόμενες απαιτήσεις και πιστωτές με απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήμισυ των τυχόν εργατικών απαιτήσεων, το δικαστήριο κατά τη συζήτηση της αίτησης της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος, μετά από αίτηση του οφειλέτη ή οποιουδήποτε από τους πιστωτές που υποβάλλεται εγγράφως μέχρι τη συζήτηση, υποκαθιστά την έλλειψη συγκατάθεσης των πιστωτών που αντιτίθενται καταχρηστικά στο συμβιβασμό. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι επήλθε ο συμβιβασμός και ότι ανακλήθηκε η αίτηση για την απαλλαγή από τα χρέη. Δεν επιτρέπεται υποκατάσταση της συγκατάθεσης πιστωτή όταν: α) η απαίτηση του πιστωτή που αντιτίθεται δεν ικανοποιείται σε ανάλογο, σε σχέση με τους άλλους πιστωτές, βαθμό ή β) σε περίπτωση εφαρμογής του σχεδίου, ο πιστωτής που αντιτίθεται αποδεικνύει ότι θα περιέλθει σε δυσμενέστερη οικονομικά θέση από αυτήν στην οποία θα περιερχόταν, αν συνεχιζόταν η διαδικασία απαλλαγής του οφειλέτη από τις οφειλές ή γ) αμφισβητείται απαίτηση από οφειλέτη ή οποιονδήποτε πιστωτή». Η διαπίστωση της τεκμαιρόμενης συναίνεσης των πιστωτών, των οποίων οι απαιτήσεις υπερβαίνουν το μισό του συνολικού ποσού των απαιτήσεων και οι οποίοι παρέλειψαν ν΄απαντήσουν στο προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης, καθώς και η υποκατάσταση της ελλείπουσας συναίνεσης των λοιπών πιστωτών λαμβάνει χώρα κατά τη συζήτηση της αίτησης για δικαστική ρύθμιση των χρεών, όπως ρητώς ορίζεται κατά τα ανωτέρω. Συνεπώς, το νόμιμο όρο να υφίσταται, μέχρι τη συζήτηση, έγγραφη αίτηση του οφειλέτη πληροί το περιεχόμενο στην αίτηση του άρθρου 4§1 του νόμου αίτημα περί αποδοχής του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών και περί επικύρωσής του.

Με την υπό κρίση αίτηση, όπως ορθά εκτιμάται από το Δικαστήριο και για τη συζήτησή της καταβλήθηκαν τα νόμιμα ένσημα, ενώ επιδόθηκαν και στις παρασταθείσες μετέχουσες πιστώτριες και αντίγραφα αυτής με ορισμό δικασίμου για τη συζήτησή της και πρόσκληση να υποβάλουν στη γραμματεία του δικαστηρίου εγγράφως τις παρατηρήσεις τους και να δηλώσουν αν συμφωνούν με το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης. (άρθρα 5§1 ν.3869/2010 και 748§3 του Κ.Πολ.Δ.), εμπρόθεσμα (ορ. υπ΄αρ. 2709Β΄ – 2711Β΄/19.04.2011 εκθέσεις επίδοσης του αυτού ως άνω δικαστικού επιμελητή), η αιτούσα, κάτοικος Κομοτηνής, επικαλούμενη αποτυχία του επιχειρηθέντος εξωδικαστικά συμβιβασμού, έλλειψη πτωχευτικής της ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τις μετέχουσες στη δίκη πιστώτρεις, ζητεί, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση, που εκθέτει αναλυτικά, την αποδοχή του υποβαλλόμενου σχεδίου διευθέτησης των οφειλών της και τη δικαστική του επικύρωση και, αν δεν επιτευχθεί συμβιβασμός, τη δικαστική ρύθμιση της αποπληρωμής των χρεών της με σκοπό τη για πρώτη φορά απαλλαγή της από μέρος των χρεών της, με εξαίρεση της κύριας κατοικίας της και των λοιπών ακινήτων της. Με το περιεχόμενο αυτό, η ένδικη αίτηση αρμόδια εισάγεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, κατά την προκείμενη εκουσία δικαιοδοσία (άρθρα 3 του ν.3869/2010 και 741 επ. του Κ.Πολ.Δ.). Το παραδεκτό της αίτησης προκύπτει από την ύπαρξη στο φάκελο της υπόθεσης όλων των προβλεπομένων από τις διατάξεις του ν.3869/2010 όπως ισχύει, ήτοι: 1) Την υπ΄ αρ. πρωτ. 10777/09.09.2011 βεβαίωση της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου Αθηνών και την υπ΄ αρ. 82/21.11.2011 βεβαίωση της Γραμματείας του Δικαστηρίου τούτου ότι, όπως προκύπτει από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία (άρθρο 13§2 του ν.3869/2010 και υπ΄ αρ. 125679/28.12.2010/ΦΕΚ Β΄2096/31.12.2010 απόφαση Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της αιτούσας για ρύθμιση των χρεών της, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση των οφειλών της ή απορριπτική προγενέστερης αίτησής της για ουσιαστικούς λόγους. 2) Την εμπρόθεσμα (εντός της νόμιμης μηνιαίας προθεσμίας) κατατεθείσα στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού, την 08.03.2011, βεβαίωση της δικηγόρου Ροδόπης, Ευαγγελίας Παπαδοπούλου, δηλαδή προσώπου από αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο, στην οποία διαπιστώνεται η αποτυχία της προσπάθειας εξωδικαστικού συμβιβασμού την 8η Μαρτίου 2011, ήτοι εντός του προηγηθέντος της κατάθεσης της αίτησης εξαμήνου (άρθρα 2§§ 1,2 και 5§2 του ν.3869/2010 και υπ΄αριθμ. Ζ1- 1398/20.12.2010 Κ.Υ.Α. Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης – Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων/Φ.Ε.Κ. Β΄ 1/03.01.2011), 3) Τις συγκατατεθείσες με την κρινόμενη αίτηση (άρθρο 2§§1,2 του ν.3869/2010 και υπ΄ αριθμ. Ζ1- 1398/20.12.2010 Κ.Υ.Α. Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης – Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων/Φ.Ε.Κ. Β΄1/03.01.2011): α) κατάσταση της περιουσίας της οφειλέτιδος και των κάθε φύσης εισοδημάτων της ιδίας και τους συζύγου της, β) κατάσταση των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, και γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, που να λαμβάνει υπόψη με εύλογο τρόπο και συσχέτιση τόσο τα συμφέροντα των πιστωτών, όσο και την περιουσία, τα εισοδήματα και την οικογενειακή κατάσταση της οφειλέτιδος. 4) Την εμπρόθεσμα, ήτοι την 23.03.2011, κατατεθείσα (εντός της μηνιαίας προθεσμίας του άρθρου 5§2 του ν. 3869/2010 και σε έντυπο της υπ΄αριθμ. Ζ1-1398/20.12.2010 Κ.Υ.Α. Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης – Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων/Φ.Ε.Κ. Β΄ 1/03.01.2011), υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας οφειλέτιδος για την ορθότητα και πληρότητα των παραπάνω καταστάσεων και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων, στις οποίες προέβη την τελευταία τριετία. 5) Τα εμπροθέσμως, ήτοι την 30.03.2011 (εντός της αυτής ως άνω μηνιαίας προθεσμίας κατ΄άρθρο 5§4 του ν.3869/2010), κατατεθέντα έγγραφα που έχει η αιτούσα στη διάθεσή της σχετικά με την περιουσία της, τα κάθε φύσης εισοδήματα της, τους πιστωτές και τις απαιτήσεις τους.

Όπως προκύπτει από την επισκόπηση του τηρουμένου στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου φακέλου, από της υποβολής της κρινομένης αιτήσεως παρήλθε άπρακτη η νομίμως προβλεπόμενη προθεσμία των δύο μηνών, χωρίς η πρώτη των μετεχουσών εταιρειών πιστώτρια, στην οποία επιδόθηκε αντίγραφο της αίτησης με πρόσκληση να δηλώσει αν συμφωνεί με το σχέδιο διευθέτησης οφειλών ή και να προτείνει τροποποιήσεις του και ρητή μνεία της παρακάτω αναφερομένης συνέπειας (οράτε ανωτέρω αναφερόμενη έκθεση επίδοσης) να καταθέσει έγγραφο, με το οποίο να προτείνει τροποποιήσεις του σχεδίου και, συνεπώς, τεκμαίρεται ότι η εν λόγω πιστώτρια συμφωνεί με το νομίμως κατατεθειμένο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ως η πιστώτρια με απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού ποσού των απαιτήσεων, ενώ δεν περιλαμβάνονται πιστωτές με εμπραγμάτως εξασφαλιζόμενες ή εργατικές απαιτήσεις. Οι λοιπές μετέχουσες πιστώτριες εταιρείες κατέθεσαν εμπροθέσμως έγγραφες αντιρρήσεις στο προτεινόμενο σχέδιο, στις οποίες, όμως, δεν περιλαμβάνεται κάποιος νόμιμος λόγος, ιδίως ότι οι απαιτήσεις τους, μη αμφισβητηθείσες από την αιτούσα ή κάποιο πιστωτή, δεν ικανοποιούνται σε ανάλογο, σε σχέση με τις άλλες πιστώτριες, βαθμό ή ότι θα περιέλθουν σε δυσμενέστερη οικονομικά θέση από αυτήν στην οποία θα περιερχόταν, αν συνεχιζόταν η διαδικασία απαλλαγής της αιτούσας οφειλέτιδας από τις οφειλές κι, επομένως, η αντίθεσή τους παρίσταται καταχρηστική. Συνεπώς θα πρέπει, δεκτού γενομένου του κυρίου αιτήματος στην κρινόμενη αίτηση, να υποκατασταθεί με την παρούσα η έλλειψη συγκατάθεσης των λοιπών μετεχουσών πιστωτριών, πλην της πρώτης που παρέλειψε να απαντήσει και της οποίας η συγκατάθεση τεκμαίρεται, να θεωρηθεί ότι επήλθε ο συμβιβασμός κατά το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών, επί του οποίου δεν επήλθαν τροποποιήσεις (οι κατατεθείσες την 10.06.2011 παρατηρήσεις της αιτούσας περιλαμβάνουν ρητή εμμονή της στο αρχικό σχέδιο) και να θεωρηθεί, επίσης ότι ανακλήθηκε η ένδικη αίτηση για την απαλλαγή από τα χρέη, χωρίς σκέψη για επιδίκαση δικαστικών εξόδων (άρθρο 7§6 του ν.3869/2010).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζοντας με απούσες ωσεί παρούσες την πρώτη και πέμπτη και παρούσες τις λοιπές διαδίκους.

ΘΕΩΡΕΙ ότι επήλθε μεταξύ των διαδίκων συμβιβασμός, τον οποίο επικυρώνει, κατά το περιεχόμενο στην αίτηση σχέδιο διευθέτησης των οφειλών και ανακληθείσα την αίτηση απαλλαγής της αιτούσας από τα υπό ρύθμιση χρέη.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Κομοτηνή και δημοσιεύθηκε, καθαρογραμμένη σε πρωτότυπο από την Ειρηνοδίκη, στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου και σε έκτακτη δημόσια συνεδρίασή του, την 30η Νοεμβρίου 2011 παρουσία της Γραμματέως της έδρας, ενώ οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους απουσίαζαν.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ